Klubbens vedtægt af 27. april 2010 og klubregler vedr. substitutter

 

§ ¨      Søndersø  Bridgeklub      © ª

                            Vedtægt  -  2010 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Søndersø Bridgeklub, og klubben er hjemmehørende i Nordfyns kommune.

Klubben er stiftet den 27. januar 1992.

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, turneringsspil og evt. undervisning at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge samt at øge kammeratskabet blandt medlemmerne.  

 

§ 3. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

 

Ligeledes forventes det, at medlemmerne hjælper til med det praktiske arbejde på den enkelte spilleaften  -  også med oprydningen efter spillet.

 

Indmeldelse er sædvanligvis bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter en halv sæson, når omstændighederne taler for det.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 1. juli.

§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, en formand og en kasserer samt  tre bestyrelsesmedlemmer, og den konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen.

 

Alle vælges for to år ad gangen (to medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år) på den ordinære generalforsamling.

 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 16 år.

 

Endvidere vælges der en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten.

 

Bestyrelsen udarbejder et sæsonprogram og kan nedsætte udvalg / udpege personer til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

 

§ 5. Kontingent og regnskabsår samt revision

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens indbetalingstermin og opkrævningsform  

fastsættes af bestyrelsen.  Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

 

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.

 

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt  (bestyrelsesafgørelse) eller ekskluderes (generalforsamlings-afgørelse), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

I sager om udelukkelse har medlemmet naturligvis krav på at blive hørt, inden der træffes en afgørelse.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og den ordinære  generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre ugers varsel enten skriftligt, ved opslag, på hjemmesiden eller ved annoncering.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.  

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1)      Valg af dirigent og referent

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab

4)      Fastsættelse af kontingent

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år / tre i ulige år)

7)      Valg af bestyrelsessuppleant

8)      Valg af revisor

 9)      Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 12 og 13.

 

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

 

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over  2.000 kr.  eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægten kan kun ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 13. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

 

Eventuel formue, herunder bridgematerialer og anden løsøre, stilles til bestyrelsens disposition til formål, der fastsættes af den afsluttende ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2010


    Aage Glasdam                Poul Pedersen                    

    Formand                         Dirigent

§    ¨    ©    ª

 

Klubregler for anvendelse af substitutter


1. Fremskaffelse af substitut (ter)

Et medlem eller et par, der er forhindret i at møde på en spilleaften, må selv eller i samarbejde

med sin makker fremskaffe en substitut(ter)    se mulighederne på klubbens substitutliste.

 

Viser det sig mere end svært at finde afløsere, vil bestyrelsen naturligvis efter henvendelse

være behjælpelig.

 

2. Forpligtelse over for substitut (ter)

Når et medlem afløses af en substitut, er det en uskreven regel, at medlemmet betaler for

den normale servering for denne i aftenens løb.

 

3. Justering af score i parturnering

a) Såfremt der kun er substitut for en af spillerne i et par, foretages der ingen justering.

 

b) Hvis der er substitutter for begge spillere i et par, justeres scoren til middelscoren for den

    pågældende aften, hvis substitutparret har opnået en højere score end denne.

    Ved en lavere score foretages der ingen ændring.

 

c) Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med substitutter.

 

d) Ved turneringer med op- og nedrykning kan et par ikke rykke op, hvis der  

     har været dobbeltsubstitutter for parret i mere end halvdelen af turneringen, ligesom parret udgår af præmierækken.    


e) Ved turneringen om klubmesterskabet kan et par ikke blive klubmester, 

     hvis der enten har været dobbeltsubstitutter for parret eller én af

  parret har spillet med substitut i mere end halvdelen af turneringen, ligesom

      parret udgår af præmierækken.  

 

4. Justering af score i holdturnering

a) Såfremt der kun er én substitut på holdet, eller der spilles med én substitut i hvert af

    parrene på holdet, foretages der ingen justering.

 

b) Hvis der er substitutter for begge spillere i et par, justeres scoren til middelscoren for den

    pågældende aften, hvis holdet har opnået en højere score end denne.

    Ved en lavere score foretages der ingen ændring.

 

c) Der ændres ikke i scoren for modstanderholdet, der har mødt et hold med substitutter.

 

d) Hvis der har været dobbeltsubstitutter for et par i mere end halvdelen af en holdturnering, 

    udgår holdet af præmierækken.

 

5. Dispensation 

Ovenstående regler er en opsummering og ajourføring af gældende praksis, og bestyrelsen

kan i enkelttilfælde dispensere fra disse.

 

 

Drøftet og vedtaget af bestyrelsen i februar 2012

 

 


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email:

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE