Referat af den ordinære generalforsamling den 26. april 2022

§ ¨    Søndersø  Bridgeklub      © ª

                       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  

 

Referat af generalforsamlingen den 26. april 2022 i Borgerhuset

Formanden, Poul Christensen, bød de 36 fremmødte af klubbens 39 medlemmer  velkommen til sæsonens generalforsamling.

Som første punkt på dagsordenen valgtes Jørgen Kjeldsen til dirigent. Han takkede for valget og bemærkede, at tidspunktet og dagsordenen for generalforsamlingen var slået op på såvel hjemmesiden som opslagstavlen i rette tid, så han betragtede – uden modsigelse –  mødet som beslutningsdygtigt. Klubbens sekretær Jørn Erik Hansen tog referat.  

Formanden, Poul Christensen nævnte, at den trykte beretning fra bestyrelsen om årets gang lå omdelt på bordene sammen med regnskabet for 2021.

Fra den skriftlige beretning henledte Poul Christensen opmærksomheden på:

  • Covid-19-pandemien havde været klubben mildere stemt end i sidste sæson. Alligevel havde det dog været nødvendigt helt at aflyse et par spilleaftner. Anden alvorlig sygdom blandt medlemmerne havde til gengæld været en hård modspiller og forårsaget flere ændringer i sæsonprogrammet. Trods alt følte bestyrelsen dog med tilfredshed, at man rent sportsligt var landet nogenlunde på benene.
  • Den gode nyhed var, at det covid-19-udsatte heldags arrangement til fejring af klubbens 30 års jubilæum kan finde sted lørdag den 29. oktober, hvor medlemmerne kan glæde sig til en dejlig dag med mange spændende spil samt god mad og drikke – ganske gratis.
  • Den dårlige nyhed var, at bestyrelsen ærgerligt, men ærligt, må konstatere, at de ikke  længere har ”energi og kræfter” til at fortsætte succesen med de populære åbne huse. Dog vil der i lighed med sidste år blive spillet sommerbridge for klubbens egne medlemmer i august (fem tirsdage). Tilmelding pr. aften skal ske til Jørn Erik. 
  • Klubbens hjemmeside har fortsat mange læsere. Med vores eget medlemstal på 40 in mente, så er der rigtig mange udefra som følger med i, hvordan det går os.
  • Det skal lige gentages, at klubbens medlemmer kan få besked pr. e-mail, hver gang   tirsdagens resultater og andet nyt bliver lagt på hjemmesiden, men det kræver selvfølgelig, at I giver jeres e-mailadresse til Jørn Erik.  

Nu skal vi jo heller ikke glemme, at vi mødes ved bridgebordet.

Holdmesterskabet spilledes med fire hold og kun i blå række. Det endte med, at forhåndsfavoritterne Inge Marcussen & Kaj Rosell med Bente Petersen & Jan Vestergaard som holdmakkere snuppede mesterskabet dog efter at være løbet ind i et nederlag i sidste runde. De sluttede med en score på 55 p. af 75 mulige. Andenpladsen gik til Hans Kvisthøj & Jørn Erik Hansen med Susi B. Jensen & Elin Røjgaard Petersen som makkere, de sluttede på 51 p. efter anden rundes nederlag til vinderne. 

Klubmesterskabet for par. Da antallet af par var usikkert til det sidste pga. sygdom blev ”1. halvleg” spillet med 18 par og i ”2. halvleg” var vi 20 par på banen. 

Kære medlemmer! Bring venligst klubbens STORE TAK videre til vore substitutter, som har spillet for jer og andre, så klubben har undgået aftener med oversiddere.  

Usikkerheden om antallet af par fik os til at nytænke turneringsformen. Der blev skelet lidt til skakkens verden, hvor turneringer meget ofte spilles i en stor samlet gruppe, mens præmierne udsættes i flere grupper inddelt efter styrke. Hokus pokus! Vi havde jo en blå og en rød række, så det var nemt. Tilbagemeldingerne har kun været positive.  

Også i PAR-mesterskabet var Inge Marcussen & Kaj Rosell forhånds-favoritter. Første rundes førsteplads blev ”overladt” til andre, men siden så de sig ikke tilbage. Efter de fem runder var klubmesterskabet (og vinder af blå række) suverænt i hus med en score på  1480 p.  Andenpladsen gik til Hans Kvisthøj & Jørn Erik Hansen med 1425 p. og på tredjepladsen fulgte Annette Jørgensen & Villy Jensen 1385 p. Middelscoren var 1242 p.

Rød række fik også en ganske klar vinder med et familieopgør i toppen. Suverænt på første- pladsen sluttede Helle Brinkmann & Hans Theil med 1329 p. I behørig afstand fulgte Astrid Hjortebjerg & Jørgen Kjeldsen på andenpladsen med 1247 p., skarpt forfulgt af –  ja, kun et hanefjed foran –  Jette Hansen & Lis Pedersen som scorede 1245 p. og blev nummer tre, hvilket var en gentagelse  fra sidste sæson.  

Alle kan jo ikke vinde  – og dog   når vi slutter her i aften, så har alle fået mindst en præmie, små 200 er udleveret i sæsonens løb. Regnestykket er nemt – ca. fem flasker pr. medlem. Med andre ord man får noget for sit kontingent i Søndersø !!

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med en stor tak til alle for rart samvær og overbærenhed samt jeres trofaste opbakning omkring klubbens ve og vel.  

Der var ingen kommentarer til beretningen, og dirigenten konkluderede efterfølgende den som tiltrådt enstemmigt.


Årsregnskabet. Kasserer Kiss Drengsgaard gav det omdelte regnskab ganske få ord med på vejen og nævnte herunder det af banken Nordea opkrævede foreningsgebyr på 1.000 kr.

Regnskabet balancerede med 11.286 kr. og udviste et underskud på 6.286 kr., som dækkes af formuen.

Gebyret til banken gav anledning til flere bemærkninger og herunder nævntes også, at man måske skulle undersøge muligheden for at skifte bank

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet og efterfølgende betragtede dirigenten uden at blive modsagt det reviderede regnskab som enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent  Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne og med henvisning til de generelle prisstigninger, at kontingentet forhøjedes til 400 kr. inklusiv gratis kaffe for den kommende sæson 2022-2023, hvilket dirigenten ligeledes konkluderede som enstemmigt vedtaget, da der ikke var andre forslag.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer Dirigenten efterlyste forslag, og forsamlingen foreslog Else Christensen og Kaj Rosell, som begge var parat til endnu en toårig periode. Begge genvalgtes med akklamation.             

Til suppleant til bestyrelsen  genvalgtes Pauli Herlufsen (Luffe) for et år.

Til revisor genvalgtes Lis Pedersen ligeledes for et år.

Der var  ingen indkomne forslag.

Eventuelt  –  Poul Christensen bad medlemmerne notere, lørdag den 29. oktober, i kalenderen, da lokalerne var reserveret den dag til fejring af klubbens Covid-19-udsatte 30 års jubilæum. Et gratis heldags arrangement for alle klubbens medlemmer, som kun vil blive gennemført ved stor opbakning.

Inden dirigenten kunne afslutte, blev klubbens medlemmer uden varsel bedt om at bakke op om bestyrelsens beslutning om at udnævne klubbens sekretær, Jørn Erik Hansen, til æresmedlem , hvilket skete med applaus og overrækkelse af diplom og tre gode flasker vin.

Som medlem af bestyrelsen siden 2008 har Jørn Erik Hansen været klubbens administrative drivkraft i turneringsmæssig sammenhæng og som bestyrer af klubbens hjemmeside, ligesom han var meget aktiv i årene med klubbens velbesøgte åbne huse.

Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

07.05.2022 Udarbejdet af klubbens sekretær Jørn Erik Hansen 


                    🙂      🙂      🙂      🙂      🙂  


§ ¨    Søndersø  Bridgeklub      © ª

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.00

i Borgerhuset

 

Dagsordenen

for årets ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1)    Valg af dirigent og referent

 2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 3)    Godkendelse af det reviderede regnskab

 4)    Fastsættelse af kontingent.

 5)    Valg af to bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Else Christensen og Kaj Rosell    

6)     Valg af bestyrelsessuppleant

        På valg er: ”Luffe” Herlufsen

 7)    Valg af revisor

        På valg er: Lis Pedersen

 8)    Indkomne forslag

 9)    Eventuelt

 

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt afleveres til formanden,

                   Poul Christensen, senest tirsdag den 12. april 2022.

                  

                   Søndersø, den  25. marts 2022  (lagt på hjemmesiden denne dato)

 

            Bestyrelsen                                          🙂    🙂    🙂    🙂    🙂                   


       

     

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE