Referat af den ordinære generalforsamling den 31. august 2021


Referat af generalforsamlingen den 31. august 2021 i Borgerhuset

Formanden, Poul Christensen, bød de 36 fremmødte af klubbens 40 medlemmer velkommen til sæsonens generalforsamling.

Som første punkt på dagsordenen valgtes Jørgen Kjeldsen til dirigent. Han takkede for valget og bemærkede, at foranlediget af Covid-19 var tidspunktet og dagsordenen for generalforsamlingen slået op i rette tid på såvel hjemmesiden som opslagstavlen , så han betragtede – uden modsigelse – mødet som beslutningsdygtigt. Klubbens sekretær Jørn Erik Hansen valgtes til referent.

Formanden, Poul Christensen nævnte, at eksemplarer af bestyrelsens beretning om den afkortede Corona-sæson lå omdelt på bordene sammen med regnskabet for 2020 .

Fra beretningen gentog Poul Christensen:

At den afsluttede sæson med Covid-19, desværre blev ganske  – ja, helt urimelig kort – vi fik kun kort i hænderne syv (7) spilledage, inden pandemien lukkede alt ned fra den 20. oktober 2020. 

Forsamlingsforbudet betød: Ingen juleafslutning, lang juleferie, forlænget nytårsferie, ingen 29 års fødselsdag, ingen klubmesterskab for hold, ingen klubmesterskab for par, udsættelse af generalforsamlingen og igen i år total aflysning af sommerens populære åbne huse. 

Klubbens hjemmeside er fortsat interessant for mange og har  i perioden januar-juni 2021 haft 16.345 besøg / 600 pr. uge - ja, I læste rigtigt! Klubben har været lukket, så der har ikke været nye resultater at kigge efter.

Det skal igen nævnes, at klubbens medlemmer kan få besked pr. e-mail, hver gang tirsdagens resultater og andet nyt bliver lagt på hjemmesiden, men det kræver selvfølgelig, at I giver jeres e-mail-adresse til Jørn Erik.

Klubbens 30 års fødselsdag har vi planlagt at fejre den 22. januar 2022 med et gratis heldagsarrangement for alle klubbens medlemmer. Vi ser frem til en dejlig dag med mange spændende spil samt god mad og drikke.

I al den elendighed skal vi huske, at vi ved starten i september 2020 kunne glæde os over et uændret medlemstal på 40 (ti borde). Bestemt ikke en selvfølge efter en Corona-afbrudt-sæson, hvor håndsprit, holde afstand, nyse i ærmet og evt. mundbind kunne - sikkert nødtvunget - åbne op for folks andre interesser.

Formanden afsluttede punktet med en stor tak til alle for rart samvær og trofast opbakning omkring klubbens ve og vel.

(Tilføjet af sekretæren: I den nye sæson 2021/22 bliver vi uændret 40 medlemmer / ti borde).

Der var ingen særlige bemærkninger til beretningen, og dirigenten konkluderede efterfølgende den som tiltrådt enstemmigt.

Årsregnskabet. Kasserer Kiss Drengsgaard gennemgik det omdelte regnskab og svarede på et par enkelte bemærkninger til dette. Regnskabet  balancerede med 14.551 kr. og udviste et underskud på 2.551 kr., som dækkes af formuen.

Efterfølgende betragtede dirigenten uden at blive modsagt det reviderede regnskab som enstemmigt godkendt.  

Fastsættelse af kontingent   For nye medlemmer foreslog formanden på bestyrelsens vegne, at kontingentet for sæsonen 2021-2022 skulle være 300 kr. (200+100) inklusiv gratis kaffe, hvilket i øvrigt var uændret gennem de senere år. For "gamle" medlemmer fra sidste sæson lød forslaget på 100 kr. (-0- + 100). Nedsættelsen skulle ses som kompensation for den stærkt afkortede Corona-sæson 2020-2021.

Der var ingen bemærkninger eller andre forslag, hvorefter dirigenten konkluderede de to forslag som enstemmigt vedtaget.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer Dirigenten efterlyste forslag, og forsamlingen foreslog  Poul Christensen, Kiss Drengsgaard og Jørn Erik Hansen, som alle var parat til endnu en toårig periode. Trekløveret  genvalgtes med akklamation.              

Til suppleant til bestyrelsen genvalgtes Pauli Herlufsen (Luffe) for et år.

Til revisor genvalgtes Lis Pedersen ligeledes for et år.

Der var  ingen indkomne forslag.

Eventuelt  –  Poul Christensen gentog fra beretningen, at lørdag den 22. januar 2022, vil klubben fejre sit 30 års jubilæum med et gratis heldagsarrangement, og bad medlemmerne notere datoen i kalenderen. Lokalerne er reserveret, og vi ser gerne, at flest mulige af medlemmerne deltager. 

Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Udarbejdet i september 2021 af klubbens sekretær Jørn Erik Hansen 


                                          🙂    🙂    🙂    🙂    🙂                  


       

     

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE